Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap FullCharge B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72383151 en is gevestigd aan de Atoomweg 63 (3542 AA) te Utrecht. 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende  betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Onder FullCharge wordt tevens verstaan de Coach die de individuele medewerkers  begeleidt. 

3. Opdrachtgever: de Organisatie die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Opdrachtnemer. 

4. Licentienemer: Opdrachtgever en zijn Medewerkers die gebruikmaken van de App van  Opdrachtnemer. 

5. Opdrachtnemer: de rechtspersoon die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna:  FullCharge. 

6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten  door Opdrachtnemer.  

7. Dienst of Diensten: de diensten die FullCharge aanbiedt zijn (coaching) diensten in een (online)  programma (SaaSdienst) met focus op mentale gezondheid. 

8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door FullCharge ter zake de door  Opdrachtgever aangevraagde diensten. 

9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de Dienstverlening van FullCharge (waaronder o.a. door Opdrachtgever geaccepteerde Offertes en Overeenkomsten).

10. FullCharge App: App waarmee Licentienemer zich kan inschrijven voor het programma  en het programma kan gebruiken.  

11. De website die FullCharge gebruikt is https://fullcharge.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FullCharge, elke overeenkomst tussen FullCharge en Opdrachtgever en op elke dienst en/of product dat door FullCharge wordt aangeboden. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FullCharge, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,  zal FullCharge aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene  voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van FullCharge is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met FullCharge is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en  vervolgopdrachten met Opdrachtgever. 

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door FullCharge gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd. 

2. De door FullCharge gemaakte offertes zijn vrijblijvend. FullCharge is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen  dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft FullCharge het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor FullCharge gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen FullCharge niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op  afstand).  

4. Levertijden in offertes van FullCharge zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FullCharge niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.  

7. FullCharge heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht. 

8. Indien meerdere opdrachtgevers samen een order plaatsen of een bestelling opgeven waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere orders en/of bestellingen  worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan is iedereen van de afzonderlijke opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst. 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van FullCharge heeft aanvaard. 

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan FullCharge, zal FullCharge de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail  bevestigen. Elk aanbod is maximaal dertig dagen geldig, daarna kan FullCharge niet meer aan hetzelfde Aanbod gehouden worden. 

3. FullCharge is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door FullCharge aan Opdrachtgever. 

5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

Artikel 5 - Looptijd en verlenging van Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en FullCharge een licentieovereenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst tenminste de duur van de gekozen licentie. 

2. De licentieovereenkomst wordt automatisch verlengd met een periode van 12 maanden na het aflopen van de licentie, tenzij de opdrachtgever uiterlijk 1 maand voor de afloop van de licentie schriftelijk heeft aangegeven geen verlenging te wensen.

3. Medewerkers van Opdrachtgever mogen gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst gebruikmaken van de dienst van FullCharge.

4. Zowel Opdrachtgever als FullCharge kan de licentieovereenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot  nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

5. De ontbinding van de licentieovereenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien FullCharge ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 

6. Annulering na totstandkoming van de licentieovereenkomst is niet mogelijk. Indien Opdrachtgever de licentieovereenkomst ontbindt anders dan op grond zoals in het  hiernavolgende lid opgenomen en/of in geval van toerekenbaar tekortschieten door FullCharge in de nakoming van de Licentieovereenkomst, is Opdrachtgever verplicht het volledig verschuldigd bedrag te betalen, en heeft Opdrachtgever geen recht op enige restitutie van reeds betaalde gelden. 

7. Zowel Opdrachtgever als FullCharge kan de licentieovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of  reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is FullCharge nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 6A - Uitvoering van Overeenkomst

1. FullCharge zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FullCharge het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. 

3. Bij de uitvoering van de diensten is FullCharge niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor FullCharge, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer of bijkomende kosten te vergoeden, mits over de bijkomende kosten voorafgaand en schriftelijk overeenstemming is bereikt. 

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FullCharge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FullCharge worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FullCharge zijn verstrekt, heeft FullCharge het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.  

5. FullCharge is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat FullCharge is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FullCharge bekend was. 

6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan FullCharge verstrekte informatie, het gebruik en toegang van de diensten. Opdrachtgever verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken binnen de limieten van de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief de Wet Algemene Verordening  Gegevensbescherming). 

7. Indien medewerkers van Opdrachtgever een Opdracht geven aan FullCharge mag FullCharge er op vertrouwen dat deze medewerkers dit doen met toestemming en uit naam van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden om alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen. 

8. Eventuele periodieke rapportages en inlichtingen worden aan een door Opdrachtgever aan te wijzen contactpersoon verstrekt, conform de overeengekomen termijnen. 

9. FullCharge is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ten gevolge van het gebruik of misbruik van enige identificatie- en/of toegangscodes behoudens het geval dat het gebruik of misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen of nalaten van FullCharge. 

Artikel 6B - Uitvoering van SaaS-dienst

1. De SaaS-dienst wordt door FullCharge verricht in opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever verboden om derden gebruik te laten maken van de door FullCharge  verleende diensten. De uitvoering vangt aan binnen een redelijke termijn na de totstandkoming van de overeenkomst, mits Opdrachtgever beschikt over de benodigde  informatie en (rand)apparatuur. 

2. Indien FullCharge op grond van een wettelijke verplichting, verzoek en/of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie werkzaamheden verricht met betrekking tot de gegevens van Opdrachtgever c.q. Medewerker, komen de kosten hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

3. FullCharge is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de SaaS-dienst aan te brengen. Opdrachtgever heeft geen invloed op eventuele door te voeren wijzigingen. Indien en voor zover deze wijzigingen kostenverhogend werken voor Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen op de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijzigingen het gevolg zijn van veranderingen in wet- en regelgeving. 

4. FullCharge kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met de gewijzigde programmatuur. 

5. Ten gevolge van preventief, correctief of adaptief onderhoud, is FullCharge gerechtigd de SaaS-dienst geheel of tijdelijk buiten werking te stellen. FullCharge staat er niet voor in dat de programmatuur tijdig aangepast worden aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. 

6. FullCharge staat er niet voor in dat de programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Eventuele fouten in de programmatuur worden zo spoedig mogelijk hersteld. FullCharge is hierbij gerechtigd eerst een tijdelijke oplossing aan te dragen alvorens een meer permanente oplossing wordt gevonden.

7. FullCharge is nimmer verplicht tot het herstellen van verminkte of verloren gegane gegevens. 

Artikel 7 - Gebruik Applicatie

1. De App coördineert het coaching programma waaraan de Medewerkers kunnen deelnemen. In het bijzonder wordt de App gebruikt om: 

a. De check-in van Medewerker af te nemen en hem of haar persoonlijke vragen te  stellen; 

b. Medewerker opdrachten te geven; 

c. Gesprekken tussen Medewerker en de Coach door middel van een chat mogelijk te maken; 

2. De App verwerkt de volgende relevante geanonimiseerde metadata welke door de Medewerker is gedeeld: 

a. Informatie omtrent mentale gezondheidssituatie van Medewerker; 

b. Ervaringen over deelname aan diensten van FullCharge; 

c. Verloop van de ontwikkeling van de Medewerker door middel van rapportages; 

3. Bij voorkeur dient de deelnemende Medewerker niet onder behandeling te zijn van een coach, psycholoog of andere behandelaar wat van negatieve invloed kan zijn op de uitwerking van de dienst. Opdrachtgever c.q. Medewerker dient zich voorts te onthouden van elke vorm van onrechtmatig gebruik van de App, dan wel gedragingen welke schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan de diensten en/of onderneming van FullCharge. 

4. Het gebruik van de App is voorbehouden aan Medewerkers die werkzaam zijn voor de Opdrachtgever. Alvorens gebruik te kunnen maken van de App, moeten Medewerkers akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van FullCharge. 

5. Elke Medewerker dient een werkend e-mailadres door te geven aan FullCharge tijdens het registratieproces. 

6. Het account of inloggegevens mogen alleen worden uitgegeven buiten de onderstaande kring van de Opdrachtgever door een voorafgaand overleg met goedkeuring door FullCharge. Als FullCharge langdurige of frequente inbreuken door Opdrachtgever op de bepalingen in dit artikel ontdekt, behoudt FullCharge zich het recht voor om de levering c.q. het gebruik van de App op te schorten. In het geval van herhaalde schendingen heeft FullCharge het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te ontbinden, in welk geval Opdrachtgever geen recht heeft op enige terugbetaling van reeds betaalde gelden. 

7. FullCharge zal te allen tijde alles in het werk stellen om de levering van de App op een optimale manier uit te voeren. Indien de levering van deze diensten toch op enig moment wordt onderbroken, heeft Opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling of  korting noch om zijn betalingsverplichtingen jegens FullCharge te verrekenen en/of op te schorten. De verplichting van Opdrachtgever om vergoedingen te betalen blijft van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en zijn Medewerkers de online diensten daadwerkelijk gebruiken. 

9. FullCharge is gerechtigd om de (delen van) haar aanbod en de inhoud van haar Online Diensten uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. FullCharge zal alleen inhoud aanpassen of verwijderen als dit in het voordeel van de inhoud is (bijvoorbeeld wanneer verouderde inhoud wordt bijgewerkt).  

10. FullCharge stelt aan Opdrachtgever de programmatuur gedurende de overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het gebruiksrecht is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-(sub)licentieerbaar. Het gebruiksrecht is beperkt tot gebruik door tot Opdrachtgever en zijn eigen Medewerkers, gebruik door derden is uitdrukkelijk verboden. Het is Opdrachtgever voorts verboden de programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen. 

11. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever bevat uitsluitend de objectcode van de  programmatuur. De broncode van de programmatuur en eventuele technische documentatie wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Opdrachtgever dient de overeengekomen beperkingen stipt te naleven. 

Artikel 8 - Resultaten deelname diensten

1. Een Medewerker kan gedurende de looptijd van de dienst zichzelf verbeteren op het gebied van mentale gezondheid, wat kan leiden tot een positieve gedragsverandering, wat positief doorwerkt op de werkvloer. Het uitgangspunt van de dienst is dat er geen ziektebeelden worden besproken en/of vastgesteld maar dat Medewerkers in de ontwikkelstand gezet worden zodat deze Medewerkers in de toekomst problemen in hun eigen invloedssfeer mogelijk beter kunnen aanpakken. 

2. Alle informatie en/of gegevens die door de Medewerkers gedeeld worden, worden niet gedeeld met Opdrachtgever of derden. Slechts in algemene termen kan FullCharge een bepaalde tendens of behoeftes van Medewerkers aan Opdrachtgever doorgeven, opdat Opdrachtgever (positieve) veranderingen in haar bedrijfsorganisatie kan aanbrengen. 

3. FullCharge zal geen rapportages uitbrengen over individuele Medewerkers, en zich onthouden van dossiervorming. Indien naar mening van FullCharge (of een coach) blijkt dat een Medewerker gebaat kan zijn bij het volgen van bepaalde therapieën, kan FullCharge de Medewerker doorverwijzen naar een geschikte Opdrachtgever. 

4. FullCharge deelt periodieke rapportages met de Opdrachtgever op basis van de verzamelde gegevens binnen de applicatie voor het meten van de mentale gezondheid. Deze rapportages worden verstrekt op geanonimiseerde en geaggregeerde basis, waarbij individuele Medewerkers niet kunnen worden geïdentificeerd. De klant ontvangt deze rapportages vanaf het moment dat er minimaal 15 deelnemers zijn die hebben deelgenomen aan de metingen. Het delen van deze rapportages is onderhevig aan de naleving van de geldende privacywetgeving door de Opdrachtgever.

Artikel 9 - Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, mits hierover voorafgaand en schriftelijk overeenstemming is bereikt. FullCharge is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. 

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is FullCharge gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

3. Indien Opdrachtgever minimaal 30 dagen voor Kick-off datum aangeeft de Kick-off te willen verplaatsen, zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht tegenover Opdrachtgever.

4. Indien Opdrachtgever minder dan 30 dagen voor Kick-off datum aangeeft de Kick-off te willen opschorten of verplaatsen, wordt een bedrag van €1500 in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 10 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen en bezorgkosten. De overeengekomen prijs is in beginsel een totaalprijs, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden en/of de prijzen geacht worden niet voldoende te zijn voor de gegeven omstandigheden. In dergelijke gevallen is FullCharge gerechtigd om bijkomende kosten na overleg in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is FullCharge gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten en/of producten van FullCharge te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.  

5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van FullCharge tenzij anders overeengekomen. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van FullCharge een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. 

6. Als Opdrachtgever geen gebruik wilt maken van de (online of offline) Kick-off waarmee de dienst van FullCharge wordt geïntroduceerd aan Medewerkers van Opdrachtgever, blijft de overeengekomen prijs onveranderd. 

Artikel 11 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal FullCharge zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien FullCharge meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 - (Op)levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of data wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door FullCharge of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van  Opdrachtgever komen, heeft FullCharge recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Alle directe schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door FullCharge bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is FullCharge gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 

4. FullCharge spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan FullCharge. 

5. De aard van de werkzaamheden van FullCharge brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart FullCharge nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en FullCharge.  

6. Opdrachtgever dient de programmatuur zelf te installeren. Opdrachtgever aanvaardt de programmatuur ‘as is’, in de staat waarin de programmatuur zich op het moment van aflevering bevindt. 

Artikel 13 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Gedurende de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden om medewerking te verlenen, waaronder tevens verstaan het tijdig verschaffen van eventuele gegevens of inlichtingen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens, inlichtingen en specificaties.  

2. Opdrachtgever (en zijn medewerkers) dienen zich tijdig aan te melden voor deelname aan de dienst. Deze medewerkers beschikken over de noodzakelijke kennis om op de juiste wijze deel te nemen aan de dienst van FullCharge. Opdrachtgever is hierbij verantwoordelijk voor het gebruik door de Medewerkers.

4. Indien FullCharge op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden dient uit te voeren, dient Opdrachtgever de gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen. Enige schade ten gevolge van het gebruik van deze faciliteiten komt voor rekening van Opdrachtgever, tenzij sprake is van enige opzet of roekeloosheid van FullCharge. De ter beschikking gestelde  ruimte, faciliteiten en/of medewerkers voldoen aan de wettelijke eisen. Opdrachtgever dient voorafgaand de geldende beveiligings- en huisregels kenbaar te maken.  

5. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld medewerking verlenen aan een onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Hiertoe dient Opdrachtgever toegang tot zijn gebouwen en systemen te verlenen.  

Artikel 14 - Risico overgang

Het risico van verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht. 

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. FullCharge gaat zorgvuldig om met alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Medewerkers die FullCharge in de uitvoering van de overeenkomst heeft verkregen en zal deze vertrouwelijk behandelen, conform het privacybeleid. Indien daartoe gevraagd zal FullCharge de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e mail gesteld worden aan info@fullcharge.nl.  

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van FullCharge verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever FullCharge tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever. 

3. Indien FullCharge op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de  gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.  

4. Eventuele toegewezen deelnamecodes zijn vertrouwelijk en kunnen door FullCharge gewijzigd worden.

Artikel 16 - Opschorting

1. FullCharge is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. FullCharge is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

Artikel 17 - Performance

1. De App moet voor het probleemloos kunnen functioneren op een nieuw besturingssysteem van Android of iOS worden geïnstalleerd. 

2. Een Medewerker heeft een stabiele internetverbinding nodig om de App zonder problemen te gebruiken. 

3. Medewerkers wordt geadviseerd om de laatste versie van de door hem/haar gebruikte App te gebruiken voor een optimaal servicepack van FullCharge en de juiste veiligheidsupdate(s), alsmede het installeren van (hulp)programmatuur en het aanpassen daarvan. 

4. FullCharge staat er niet voor in dat de App en/of de programmatuur zonder onderbrekingen of foutloos functioneert. FullCharge spant zich in om de door Opdrachtgever gemelde gebreken binnen 10 werkdagen nadat deze aan FullCharge zijn gemeld, en welke programmatuur door FullCharge is ontwikkeld, te herstellen.  

5. FullCharge staat er niet voor in dat de App en/of programmatuur tijdig wordt aangepast aan relevante wet- en regelgeving indien zich wijzigingen hebben voorgedaan. FullCharge zal zich echter maximaal inspannen om tijdige aanpassing te realiseren. 

6. Indien ten gevolge van “downtime” de App niet gebruikt kan worden is FullCharge hiervoor niet aansprakelijk. Onder downtime wordt verstaan het niet beschikbaar zijn van de App en/of programmatuur langer dan 1 dag (24 uur). FullCharge zal als goed Opdrachtnemer zoveel mogelijk zorg dragen voor het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening. 

7. FullCharge is steeds gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming  van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of misbruik, of het op een andere wijze gebruiken dan tussen partijen is overeengekomen. 

Artikel 18 - Onderhoud App

1. FullCharge behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar diensten te onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.  

2. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan het onderhoud geïnformeerd over het onderhoud, indien het noodzakelijk is dat Opdrachtgever hierover geïnformeerd wordt. FullCharge zal zich inspannen om onderbreking van de diensten tot een minimum te beperken, alsmede het onderhoud zoveel mogelijk te laten plaatsvinden tussen 22:00 en 06:00. 

3. Indien sprake is van een noodsituatie danwel onverwacht onderhoud noodzakelijk is en er direct werkzaamheden verricht dienen te worden, zal FullCharge Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren indien noodzakelijk, en de onderhoudswerkzaamheden storing veroorzaken. 

4. Ten behoeve van het onderhoud is FullCharge bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. 

5. FullCharge is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van de App, het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door FullCharge aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor FullCharge niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding. Nimmer heeft Opdrachtgever recht op restitutie of korting.

Artikel 19 - Overmacht

1. Partijen zijn niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie hun verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van FullCharge wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van FullCharge, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) ziekte van Medewerkers van FullCharge (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend  verhinderen. 

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 

Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van FullCharge, is FullCharge uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever FullCharge binnen 30 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en FullCharge deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling  genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat indien mogelijk een nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat FullCharge in staat is om adequaat te reageren.  

2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door FullCharge leidt tot aansprakelijkheid van FullCharge, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de  aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. 

3. FullCharge is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door FullCharge geleverde diensten en/of producten.  

4. FullCharge is niet aansprakelijk voor alle beslissingen die een Medewerker zelf neemt ten gevolge van deelname aan de dienst, waaronder bijv. het beëindigen van zijn dienstverband bij Opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Partijen sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

6. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van FullCharge vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FullCharge binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 

Artikel 21 - Geheimhouding

1. FullCharge en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de gegevens, procedures, ideeën en bedrijfsgevoelige informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. 

2. Indien FullCharge op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of  aangegeven derde (mede) te verstrekken, en FullCharge zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is FullCharge niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 

3. De geheimhoudingsverplichting leggen FullCharge en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van FullCharge berusten uitsluitend bij FullCharge en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.  

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van FullCharge rusten (en in het bijzonder de gebruiksinformatie, de programmatuur van de App en de App zelf) te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FullCharge.  

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van FullCharge rusten anders te gebruiken dan het doel van de App en zoals overeengekomen in de overeenkomst. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever is niet overdraagbaar en niet-(sub)licentieerbaar, niet-verpandbaar en niet exclusief. De broncode van de programmatuur is uitgesloten van het gebruiksrecht van Opdrachtgever. 

4. FullCharge is gerechtigd om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de databestanden, apparatuur en meer. Het is Opdrachtgever verboden deze technische voorzieningen te (laten) omzeilen en/of te verwijderen. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, is FullCharge gehouden tot het uitvoeren van dataconversie. 

5. FullCharge is gerechtigd om beeldmateriaal te maken van de medewerker(s), nadat diens toestemming is verkregen, en deze beelden te gebruiken ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. 

Artikel 23 - Dossier en inzage

1. FullCharge houdt een dossier (rapportage) bij van alle medewerkers die gebruikmaken van de dienst. 

2. Het bijhouden van het dossier gebeurt conform de overeengekomen frequentie, honorering en werkwijze zoals in de overeenkomst omschreven, waarvoor meerkosten gerekend kunnen worden.  

3. Het recht op inzage van het dossier is uitsluitend van toepassing op de Medewerker. Indien Opdrachtgever inzage van het dossier wenst, dient de medewerker hiervoor uitdrukkelijke schriftelijk toestemming voor deze specifieke situatie te verlenen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft slechts recht op inzage van de algemene rapportages die met hem gedeeld worden. 

4. Opdrachtgever ontvangt slechts in algemene zin een beschrijving van hetgeen bij zijn medewerkers over het algemeen speelt en door FullCharge is waargenomen, alsmede de (positieve) veranderingen die bij de medewerkers tijdens de dienst worden vastgesteld. Hierbij treedt FullCharge niet in individuele details. Het is aan Opdrachtgever om met deze globale beschrijving wel of geen actie te ondernemen. 

Artikel 24 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever, alsmede de deelnemende medewerker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan FullCharge verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 

2. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan FullCharge verstrekt, spant Opdrachtgever zich in om deze vrij te laten zijn van virussen en defecten. 

Artikel 25 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of diensten van FullCharge of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@fullcharge.nl met als onderwerp “klacht”. 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FullCharge de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. FullCharge zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen FullCharge en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. FullCharge kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.  

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen FullCharge en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

>